Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SWITCH-BOARDS.COM

SPIS TREŚCI:
• POSTANOWIENIA OGÓLNE
• PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
• CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
• ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
• PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
• PRAWA PODMIOTU DANYCH
• COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
• POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawę, cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje dotyczące stosowania plików cookies oraz narzędzia analityczne w Sklepie Internetowym.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JAKUB PACUT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SWITCH BOARDS JAKUB PACUT wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (PL-CEIDG) prowadzonej przez minister właściwy do spraw gospodarki, z adresem prowadzenia działalności i adresem do usług: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482705982, REGON: 381474949, adres poczty elektronicznej: jakub@switch-boards.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ¬ dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zakupy, jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawarcie umowy z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaż lub umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem w przypadkach i zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności powoduje brak możliwości wejścia do umowy. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała zawrzeć umowę z Administratorem, to zobowiązuje się do podania wymaganych danych. Zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest każdorazowo określony z góry na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązujących Administratora do przetwarzania danych osobowych (np. Przetwarzanie danych do ksiąg fiskalnych i ksiąg rachunkowych), a ich niepodanie spowoduje uniemożliwić Administratorowi wykonanie obowiązków.
1.5. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, aw szczególności bycia odpowiedzialnymi i odpowiedzialnymi oraz zapewniania, że gromadzone dane są: (1) przetwarzane zgodnie z Ustawą; (2) zbierane w konkretnych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w odniesieniu do celu przetwarzania; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nielegalnym nielegalnego przetwarzania lub przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i stopniu zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i można to wykazać. Środki są w razie potrzeby weryfikowane i aktualizowane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
1.7. Wszelkie użyte w niniejszej polityce prywatności słowa, wyrażenia i akronimy rozpoczynające się od dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, E-Usługa) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach internetowych Sklep Internetowy.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie, w którym spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub kilku określonych celach; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, przeważają nad takimi interesami i wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą, której dane dotyczą, jest dziecko.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo przynajmniej jednej podstawy wskazanej w punkcie 2.1 Polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora zostały określone w kolejnym punkcie polityki prywatności – co do konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo, w przypadku gdy Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast wysyłki, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy sprzedaży, ale nie będzie być udostępnione kurierowi dostarczającemu przesyłkę na zamówienie Administratora.
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach i zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzania danych
Wykonanie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. Umów.Art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia inaczej zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres e-mail; nr telefonu.; adres dostawy (ulica, nr lokalu, nr biura, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy). w przypadku Usługobiorców lub Klientów będących nie konsumentami, Administrator może przetwarzać również nazwę firmy i numer NIP. (NIP) Usługobiorcy lub Klienta Powyższe stanowi maksymalny zakres – w przypadku np. przy odbiorze osobistym nie jest wymagane podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredniArt. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wobec osoby, której dane dotyczą, w ramach prowadzonej działalności działalność Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy sprzedaży dwa lata). przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, wyraźnego sprzeciwu w tym zakresie.Adres e-mail
MarketingArt. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie w tym celu. Imię i nazwisko, adres e-mail
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie SprzedażyArt. 6 ust. A) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie w tym celu. Adres e-mail
Prowadzenie ksiąg podatkowychArt. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. Z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 201) Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem na żądanie Administratora prowadzenie ksiąg podatkowych (do upływu okresu przedawnienia obowiązku podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) Imię i nazwisko: adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), firma i nr NIP (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń po stronie Administratora lub mogących podnosić się względem Administratora.Art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia RODO Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wobec osoby, której dane dotyczą, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; nr telefonu.; adres e-mail; adres dostawy (ulica, nr lokalu, nr biura, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). w przypadku Usługobiorców lub Klientów będących nie konsumentami, Administrator może przetwarzać również nazwę firmy i numer NIP. (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla wykonania zawartych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług firm zewnętrznych (np. Dostawcy oprogramowania, kuriera, dostawcy systemu płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymagania określone w Rozporządzeniu RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.2. Podanie danych przez Administratora nie odbywa się w każdym przypadku i nie wszystkim odbiorcom lub kategoriom odbiorców określonym w polityce prywatności – Administrator przekazuje dane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania danych osobowych oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie. Przykładowo, w przypadku, gdy Klient wybierze odbiór osobisty, jego dane nie zostaną przekazane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
4.3. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy – w przypadku Klienta, który wybiera Sklep Internetowy w celu dostarczenia Produktu pocztą lub kurierem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub agentowi realizującemu dla Administratora przesyłki do zakres niezbędny do dostarczenia Produktu Klientowi.
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy usług płatniczych w Sklepie Internetowym dla Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji płatności Klienta.
4.3.3. dostawcom usług świadczącym na rzecz Administratora rozwiązania techniczne, informatyczne lub organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego dla Sklepu Internetowego, firmom i dostawcom usług hostingowych oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i pomocy technicznej dla Administratora) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określony cel przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4.3.4. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych świadczących na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego rzecz porządkować tylko w przypadku i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO zobowiązuje Administratora do informowania o zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje dotyczące procesu podejmowania decyzji, a także znaczenia i przewidywalnych konsekwencji przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając na uwadze powyższe Administrator określa w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania dla celów marketingu bezpośredniego, jednakże decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklep internetowy. Skutkiem profilowania w Sklepie internetowym może być np. rabat dla danej osoby, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niezakończonym procesie zakupu, przesłanie ofert Produktów, które mogą być związane z zainteresowaniami lub preferencjami osoby lub oferowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą Sklepu Internetowego. Niezależnie od profilowania osoba podejmuje dowolną decyzję, czy chce skorzystać z udzielonego rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego, np. poprzez dodanie danego Produktu do koszyka, przeglądanie strony danego produktu w Sklepie Internetowym lub analizę historii zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych osoby, aby mógł je później przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie polegać na decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej określone skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Szczegółowe warunki realizacji powyższych praw wskazane są w art. 15-22 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit.a) Rozporządzenia RODO), przysługuje im prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osobie, której dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz w prawie polskim , w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w zakresie przetwarzania jej danych osobowych opartego na art.6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny lub władza publiczna) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku profilowania na podstawie przepisów. Administrator w takim przypadku musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażą istnienie prawnie ważnych i uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędności wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.
6.5. Prawo do sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego – w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych w celu potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji praw, o których mowa w tym punkcie polityki prywatności, można skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora wskazany na początku polityki prywatności lub za pomocą formularza kontaktowego dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

7. CIASTECZKA W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane u osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (np. Na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od rodzaju urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca Sklep Internetowy) . Szczegółowe informacje na temat plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko(https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców będąc zalogowanymi w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapisywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
7.2.3. zapisywanie danych z Formularzy Zamówień, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowania zawartości Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. w zakresie kolorystyki, rozmiaru czcionki, układu) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;
7.2.5. tworzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, czyli oceny zachowań osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na poszczególnych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu tworzenia ich profilu i dostarczania im reklam dopasowanych do ich zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc. i Facebook Ireland Ltd .;
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każda osoba ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików Cookies – w tym drugim przypadku może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. ze względu na brak możliwości zapisania Produkty w koszyku w trakcie kolejnych etapów składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z prawem taka zgoda może być również wyrażona w ustawieniach przeglądarki. Wobec braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich indywidualnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki oraz na poniższych stronach (kliknij w link):
· Chrome
· Firefox
· Internet Explorer
· Opera
· Safari
· Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics, które udostępnia Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi pomagają Administratorowi analizować częstotliwość wizyt w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. Dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. Nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Sklep Internetowy. Korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym, Administrator zbiera takie dane jak źródła i medium pozyskiwania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje o ich urządzeniach i przeglądarkach, z których korzystają strona internetowa, adres IP i domena, dane geograficzne i dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7.Istnieje możliwość łatwego zablokowania udostępniania informacji z Google Analytics w zakresie aktywności na stronie Sklepu Internetowego – należy zainstalować w tym celu dodatek opt-out udostępniany przez Google Inc. pod adresem: https://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby w momencie przejścia na inne serwisy zapoznać się z polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.