ZASADY I WARUNKI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWITCH-BOARDS.COM

SPIS TREŚCI:

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAW PRODUKTÓW
 • REKLAMACJA PRODUKTU
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA

Sklep Internetowy www.switch-boards.com dba o prawa konsumentów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, aw ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Z tego względu postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powyższe przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.switch-boards.com prowadzony jest przez JAKUB PACUT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SWITCH BOARDS JAKUB PACUT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (PL-CEIDG ) prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z adresem prowadzenia działalności i adresem do doręczeń: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, NIP: PL5482705982, REGON: 381474949, adres poczty elektronicznej: jakub@switch-boards.com

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, a także do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że jego rozdział jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów lub przedsiębiorców.

1.3. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na zasadach wskazanych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych przez Procesora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o stosowanie plików cookies i narzędzi analitycznych w Sklepie Internetowym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy i obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DNI ROBOCZE – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aw wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem w ramach systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje dotyczące Zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.

1.4.7. – Usługa elektroniczna; usługa dystrybucji elektronicznej świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim subskrybowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie regularnych treści kolejnych wydań newslettera, w tym informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. – rzecz ruchoma lub rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. – poniższy regulamin sklepu internetowego.

1.4.10. – sklep Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.switch-boards.com

1.4.11. JAKUB PACUT who operates a business enterprise under the business name SWITCH BOARDS JAKUB PACUT entered into the Central Registry and Information on Business of the Republic of Poland (PL-CEIDG) kept by the competent minister of economy, with an address of business operation and service address at: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Poland Tax ID:PL5482705982, REGON: 381474949, electronic mail address: jakub@switch-boards.com

1.4.12. – umowa sprzedaży Produktu zawarta lub oczekująca na zawarcie między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.4.13. – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

1.4.14. – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aw wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827 ze zm.)

1.4.16. – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Sklep Internetowy zapewnia dostęp do następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Formularz Rejestracyjny wymaga podania przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub @ centralki .com lub pisemnie na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu przycisku „Potwierdź zakup” na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia – z tego punkt, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informacje dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt / y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – przekazywanie Newslettera następuje dopiero po zapisaniu się do zakładki „Newsletter”, którą można otworzyć na stronie sklepu internetowego i zaakceptowaniu regulaminu po kliknięciu pola akcji. Do newslettera można zapisać się podczas zakładania konta lub składania Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa – adres e-mail jest przenoszony do Newslettera w momencie założenia konta lub złożenia Zamówienia.

2.1.3.1. Usługa Newsletter Online świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Newslettera (zrezygnować z Newslettera) poprzez przesłanie do Usługodawcy stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub @ switch- board.com lub pisemnie na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn. Polska

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 × 768; (5) włączona opcja zapisywania plików Cookies oraz obsługa Javascript w przeglądarce internetowej.

2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, a w zakresie dóbr osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych. Zabrania się Usługobiorcy także wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacyjnej Produktu, opisanej w pkt. 6 Regulaminu) może składać Usługobiorca :

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska;

2.4.3. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub@switch-boards.com;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie / żądanie Usługobiorcy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymagania podane w zdaniu poprzednim należy traktować jako zalecenia i nie wpływają one na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Usługodawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 2.1.2 Warunków.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Klient jest informowany o łącznej wartości Produktu objętego Zamówieniem, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach lub o obowiązku ich uiszczenia, jeżeli wartość ustalenie tych opłat nie jest możliwe na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, a także w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Warunków.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającej co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji , a także potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania takiej wiadomości przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i przekazanie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości, o której mowa w pkt. 3.3.2 Warunków. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności związanych z Umową Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.Płatność online oraz płatność kartą kredytową lub debetową jest możliwa za pośrednictwem serwisu PayU.pl, PayPal.com – lista możliwych metod płatności znajduje się w informacyjnej zakładce na stronie internetowej oraz na stronie internetowej http: // www. payu.pl, https://www.paypal.com/pl.

4.1.3.1. Rozliczenia płatności online, w tym za pomocą kart kredytowych lub debetowych według wyboru klienta, przeprowadzają PayU.pl, PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, dokumenty rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495.

4.1.3.1.2. Paypal.com – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Company, 5. piętro 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

4.2.

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAW PRODUKTÓW

5.1. Koszt transportu (w tym koszty transportu, dostawy i usług pocztowych) jest podawany klientowi na stronie sklepu internetowego w zakładce poświęconej Szczegółowej umowie dostawy, a także podczas składania zamówienia i akceptacji przez klienta Umowy sprzedaży.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące sposoby dostawy Produktów:

5.2.2. Usługi kurierskie.

5.2.4 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn – w Dni Robocze, w godzinach 9-16

5.4. Klientowi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, termin dostawy to najdłuższy z podanych terminów, który nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Termin rozpoczęcia dostawy Produktu do Klienta liczony jest w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5. – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inaczej lub w trakcie składania Zamówienia wskazany jest termin krótszy. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który nie może jednak przekroczyć 10 Dni Roboczych. Sprzedawca dodatkowo informuje Klienta o gotowości do odbioru Produktu. Termin rozpoczęcia biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta określa się w następujący sposób.

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje zakupu Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub handlową, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za produkt oraz praw Klienta znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja produktu”.

6.3. Reklamację Klient może złożyć w następujący sposób:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub@switch-boards.com;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu przywrócenia Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży albo oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymagania podane w zdaniu poprzednim należy traktować jako zalecenia i nie wpływają one na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o jaką cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w powyższym terminie, oznacza to: że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska. W przypadku konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niezwykle utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https: //uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (numer telefonu: +48 22 55 60333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), zajmował się między innymi pomocą konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Sprzedawcy); (3) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801440220 (infolinia czynna w Dni Robocze, od 8:00 do 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z kompleksową obsługą konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających ze sprzedaży online lub umowy o świadczenie usług online (więcej informacji na stronie platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska;

8.1.2. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub@switch-boards.com;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr. 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce o możliwości odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umów, w wykonaniu których Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktu (np. Umowa Sprzedaży) – z dniem nabycia prawa własności Produktu przez Konsumenta lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik, aw przypadku umowa, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w dniu nabycia końcowego Produktu, partii lub części, lub (2) obejmuje regularne dostawy Produktów w określonym czasie – na data nabycia prawa własności do pierwszego Produktu;

8.3.2. dla pozostałych umów – w dniu zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonać zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Klienta sposobem dostawy innym niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje odbioru Produktu od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta udokumentowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwróci Produkt Sprzedawcy lub przekaże go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca zaproponował odebranie Produktu osobiście. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które ponosi Konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktów będących usługą, których świadczenie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania jest obowiązany zapłacić za usługi świadczone do czasu odstąpienia od umowy. Kwotę płatności oblicza się proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług, uwzględniając cenę lub wynagrodzenie określone w umowie. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa świadczonych usług.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:

8.9.1. (1) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​prawo odstąpienia od umowy przepada po spełnieniu świadczenia przez sprzedawca; (2) umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) umów, w których dostarczany Produkt lub świadczona usługa nie są prefabrykowane, ale zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub mają na celu zaspokojenie jego niestandardowych potrzeb; (4) umów, w których dostarczony Produkt szybko się psuje lub ma krótki okres przydatności do użycia; (5) umów dotyczących Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) umów dotyczących Produktów, które w momencie dostawy ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) umowy dostawy napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) umów, w których konsument wyraźnie wezwał Sprzedawcę do przyjazdu do lokalu konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) umów, w których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) umowy dotyczące dostarczania dzienników, periodycznych lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę; (11) umowy zawarte w drodze aukcji publicznej; (12) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innego niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu pojazdów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie określono datę lub okres świadczenia usług; (13) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po uprzednim poinformowaniu go przez konsumenta Sprzedającemu utratę prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Ta część Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie uprawnia Klienta niebędącego konsumentem do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie uprawnia Klienta niebędącego konsumentem do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Produktów w wyniku wypadku. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą lub częściową utratę lub uszkodzenie Produktu, które może nastąpić między wydaniem Produktu do transportu a dostawą do Klienta, ani za opóźnienia w transporcie.

9.5. W przypadku dostarczenia Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie iw sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że ubytek lub uszkodzenie Produktu nastąpiło w transporcie, Klient obowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, kierując stosowne oświadczenie do Usługobiorcy.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy wobec Usługobiorcy / Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za ewentualne roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz koszt dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż kwota tysiąca złotych. Usługodawca / Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy / Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści wobec Usługobiorcy / Klienta niebędącego konsumentem. konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą / Sprzedawcą a Usługobiorcą / Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy / Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego sporządzane są w języku angielskim.

10.2. Zmiana regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. IW przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów bezterminowych (np. o świadczenie Konta – Usługa Elektroniczna) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, o ile spełnione są wymogi art. 384 i 384 [1] Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów innych niż wieczyste (np. Umów Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na prawa nabyte przez Usługobiorców / Klientów konsumenckich przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu i warunki; w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na realizowane lub już złożone Zamówienia oraz zawarte, w trakcie lub wykonywane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych przed 24 grudnia 2014 r. z Klientami konsumenckimi – przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku poz. 827 ze zm.); a także inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Odbiorca:

SWITCH BOARDS JAKUB PACUT

Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn, Polska

switch-boards.com

jakub@switch-boards.com

– Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowa dostawy następującego towaru (*) umowa o dzieło polegające na wykonaniu następujących rzeczy (*) / świadczenie następujących usług (*)

– Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest przesyłany listownie)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.