Drogi Kliencie, Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnieniach związanych z reklamacją na zasadach ustawowych – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeśli na produkt została również udzielona gwarancja, możesz również na jej podstawie złożyć reklamację – w tym przypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja każdorazowo określa również zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że uprawnienia z tytułu rękojmi nie wpływają na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć towar bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania go kupującemu. Ważne! Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

  • pisemnie na adres: Stawowa 101A, 43-400, Cieszyn, Polska;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub@switch-boards.com;

W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży albo oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) Twoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymagania przedstawione w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniami i nie wpływają na skuteczność reklamacji składanych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając skargę, możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza skargi, do którego link znajduje się tutaj http://switch-boards.com/wp-content/uploads/2020/08/SWITCH-BOARDS_complaint-form_annex-3-2-nowe.pdf, ale nie jest obowiązkowy.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

W takim przypadku uprawnienia są co do zasady równoważne, co oznacza, że masz możliwość skorzystania zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżka ceny / zwrot kosztów

2) Grupa: naprawa / wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla siebie wymienisz wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniesz.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo nie dopełniliśmy obowiązku wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  • Jeżeli klientem jest konsument, zamiast zaproponowanej przez nas wady zgodnie z powyższymi postanowieniami zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru zażądać usunięcia wady chyba że niemożliwe jest doprowadzenie produkt zgodny z umową sprzedaży lub wymagający nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez nas sposobem.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: Stawowa 101A, 43-400 Cieszyn. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest dostarczyć nam produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Na Twoją reklamację odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważny! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https: // uokik. gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Punkt kontaktowy przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) , Którego zadaniem jest m.in. pomoc konsumentom w sprawach związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http: //www.spsk. wiih.org.pl/); (2) wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801440220 (infolinia w dni robocze 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Platforma internetowa do rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców ubiegających się o pozasądowe rozliczenie zobowiązania umownego wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na samej stronie platformy lub pod adresem adres internetowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

Inne skargi

W ten sam sposób jak wyżej możesz również złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (np. Konto czy formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji. Pamiętaj, że wymagania przedstawione w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniami i nie wpływają na skuteczność reklamacji składanych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.